Policy kring socialt ansvarstagande

Våra åtagande i alla våra handlingar

På Micropol Fiberoptic AB integrerar vi våra värderingar i all vår affärsverksamhet för att möta våra intressenters förväntningar. Våra intressenter inkluderar kunder, anställda, leverantörer, samhället och miljön.

Vårt sociala, ekonomiska och miljömässiga ansvar är en integrerad del av vår verksamhet. Vi strävar efter att ta detta ansvar genom det sätt som företaget agerar.

Vi ska öppet och ärligt kommunicera våra strategier, mål, resultat och verksamhet till våra intressenter i vårt ständiga engagemang för en hållbar utveckling.

Bolagets ledning ansvarar för att nödvändiga resurser finns att tillgå för genomförandet av denna policy. Ansvaret för utförandet av denna policy ligger hos alla medarbetare i företaget.

Vårt partnerskapsfokus

 • Vi ska säkerställa en stark affärsutveckling samtidigt som vi effektivt minimerar och hanterar risker, så att vi upprätthåller våra värderingar kring hederlighet, kompanjonskap och opartiskhet i relation till våra intressenter.
 • Våra avtal ska tydligt att beskriva överenskomna villkor, förutsättningar och grund för vårt samarbete med mål att undvika orättvisa affärsmetoder.
 • Vi ska kräva av våra leverantörer och entreprenörer att verka för en ansvarsfull affärspolicy och praxis samt att aktivt verka för nolltolerans avseende människohandel och barnarbete.
 • Vi ska registrera och lösa kundklagomål i enlighet med våra höga krav på god service.
 • Vi ska bistå och uppmuntra våra medarbetare att engagera sig i lokala samhällsorganisationer och aktiviteter samt erbjuda aktivt stöd där det är möjligt.
 • Vi ska samarbeta med lokalsamhället och hjälpa unga människor att välja sin framtida karriär, genom att vara en förespråkare för fiberoptikbranschen.
 • Vi ska driva en jämställdhetspolicy för alla nuvarande och framtida medarbetare och erbjuda tydliga och rättvisa anställningsvillkor, samt ge möjligheter till kontinuerlig utveckling. 
 • Vi ska upprätthålla en tydlig och rättvis ersättningspolicy för våra medarbetare och erbjuda forum för karriärrådgivning och möjligheter till påverkan.
 • Vi ska erbjuda trygghet så att alla medarbetare oavsett nationalitet, färg, ras eller religion behandlas med respekt och utan någon form av sexuella, fysiska eller psykiska trakasserier.
 • Vi ska erbjuda, och upprätthålla, en ren, hälsosam och säker arbetsmiljö.
 • Vi ska utveckla vår miljöpolicy som en del av vår affärsverksamhet.