MIljöpolicy

Miljöpolicy

Micropol Fiberoptic AB har som målsättning att uppnå en ansvarsfull miljömedvetenhet, som ska genomsyra hela företaget, våra affärsmetoder och medarbetare.

Miljöpåverkan avser framförallt koldioxidutsläpp genom energiförbrukning, utsläpp till luft och vatten genom användning av råvaror och kemikalier samt avfallshantering.

Miljöarbetet präglas av en helhetssyn och styrs av vad som är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt.

Detta ska uppnås genom att:

  • Verksamheten bedrivs på ett sådant att miljö skyddas, råvaror och energi används effektivt
  • Att uppfylla lagar och andra bindande krav, intressenters krav är för oss en miniminivå
  • Förebygga föroreningar
  • Ständigt utveckla verksamhetens miljöprestanda